صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/03 10,030 10,026 289 10,119,310 978,316,839 3,283,218 702,999,120 275,317,719 2,760,382,722,563
102 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/02 10,027 10,024 302 3,247,543 968,197,529 10,647,637 699,715,902 268,481,627 2,691,213,806,062
103 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/01 10,010 10,006 291 0 964,949,986 0 689,068,265 275,881,721 2,760,521,942,876
104 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/30 10,155 10,151 295 0 964,949,986 0 689,068,265 275,881,721 2,800,576,656,846
105 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/30 10,004 10,000 295 0 964,949,986 0 689,068,265 275,881,721 2,758,918,516,975
106 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/29 10,154 10,150 295 1,940,384 964,949,986 10,440,410 689,068,265 275,881,721 2,800,206,831,985
107 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/28 10,152 10,149 286 1,060,493 963,009,602 3,854,187 678,627,855 284,381,747 2,886,098,521,590
108 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/27 10,150 10,147 277 7,151,648 961,949,109 10,327,657 674,773,668 287,175,441 2,913,951,037,568
109 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/26 10,146 10,143 285 8,901,321 954,797,461 5,023,353 664,446,011 290,351,450 2,945,001,101,891
110 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/25 10,142 10,138 286 916,127 945,896,140 1,058,092 659,422,658 286,473,482 2,904,380,756,875
111 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/24 10,139 10,135 285 0 944,980,013 0 658,364,566 286,615,447 2,904,852,043,641
112 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/23 10,123 10,120 284 0 944,980,013 0 658,364,566 286,615,447 2,900,520,523,036
113 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/22 10,122 10,119 284 6,227,543 944,980,013 44,222 658,364,566 286,615,447 2,900,153,626,982
114 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/21 10,121 10,117 291 1,493,893 938,752,470 17,582,107 658,320,344 280,432,126 2,837,205,538,022
115 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/20 10,100 10,096 295 4,777,368 937,258,577 6,604,990 640,738,237 296,520,340 2,993,798,820,366
116 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/19 10,089 10,086 321 1,522,661 932,481,209 1,010,550 634,133,247 298,347,962 3,009,070,946,384
117 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/18 10,083 10,080 320 1,712,579 930,958,548 1,032,092 633,122,697 297,835,851 3,002,149,648,338
118 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/17 10,079 10,075 260 0 929,245,969 0 632,090,605 297,155,364 2,993,880,707,669
119 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/16 10,060 10,056 255 0 929,245,969 0 632,090,605 297,155,364 2,988,257,840,840
120 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/15 10,058 10,055 255 989,928 929,245,969 964,848 632,090,605 297,155,364 2,987,854,035,853