صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/23 10,150 10,146 341 1,476,805 1,014,364,271 820,068 748,094,072 266,270,199 2,701,596,804,764
82 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/22 10,148 10,144 345 0 1,012,887,466 0 747,274,004 265,613,462 2,694,472,681,018
83 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/21 10,138 10,134 344 0 1,012,887,466 0 747,274,004 265,613,462 2,691,819,393,780
84 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/20 10,136 10,133 344 307,007 1,012,887,466 248,526 747,274,004 265,613,462 2,691,435,898,230
85 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/19 10,135 10,131 344 503,152 1,012,580,459 726,243 747,025,478 265,554,981 2,690,459,139,968
86 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/18 10,133 10,129 351 1,419,343 1,012,077,307 548,576 746,299,235 265,778,072 2,692,067,387,246
87 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/17 10,130 10,127 368 3,245,855 1,010,657,964 2,121,537 745,750,659 264,907,305 2,682,630,452,603
88 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/16 10,124 10,121 342 10,746,170 1,007,412,109 4,168,656 743,629,122 263,782,987 2,669,624,793,629
89 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/15 10,121 10,117 355 0 996,665,939 0 739,460,466 257,205,473 2,602,267,848,294
90 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/14 10,114 10,111 333 0 996,665,939 0 739,460,466 257,205,473 2,600,535,100,445
91 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/13 10,113 10,109 333 2,617,453 996,665,939 1,700,955 739,460,466 257,205,473 2,600,154,397,830
92 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/12 10,111 10,108 334 2,365,969 994,048,486 1,759,946 737,759,511 256,288,975 2,590,502,341,436
93 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/11 10,105 10,102 335 3,014,785 991,682,517 8,298,086 735,999,565 255,682,952 2,582,817,182,178
94 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/10 10,097 10,093 323 4,284,862 988,667,732 9,876,196 727,701,479 260,966,253 2,634,029,527,701
95 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/09 10,078 10,074 326 1,024,862 984,382,870 6,942,021 717,825,283 266,557,587 2,685,411,494,313
96 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/08 10,064 10,061 316 0 983,358,008 0 710,883,262 272,474,746 2,741,315,031,680
97 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/07 10,052 10,048 325 0 983,358,008 0 710,883,262 272,474,746 2,737,919,651,549
98 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/06 10,051 10,047 325 2,549,893 983,358,008 611,308 710,883,262 272,474,746 2,737,544,069,678
99 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/05 10,049 10,046 327 1,716,703 980,808,115 697,253 710,271,954 270,536,161 2,717,686,240,934
100 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/04 10,041 10,037 297 774,573 979,091,412 6,575,581 709,574,701 269,516,711 2,705,256,210,704