صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/12 10,047 10,044 310 0 1,083,300,940 0 801,528,687 281,772,253 2,830,104,936,264
62 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/11 10,046 10,043 310 8,582,841 1,083,300,940 165,080 801,528,687 281,772,253 2,829,710,395,701
63 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/10 10,045 10,041 320 11,572,521 1,074,718,099 218,694 801,363,607 273,354,492 2,744,759,238,142
64 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/09 10,044 10,040 351 382,442 1,063,145,578 171,405 801,144,913 262,000,665 2,630,473,365,727
65 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/08 10,034 10,030 352 2,495,322 1,062,763,136 39,097,666 800,973,508 261,789,628 2,625,782,313,692
66 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/07 10,030 10,026 310 2,078,259 1,060,267,814 844,104 761,875,842 298,391,972 2,991,805,142,374
67 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/06 10,025 10,022 308 0 1,058,189,555 0 761,031,738 297,157,817 2,978,069,215,803
68 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/05 10,017 10,014 309 0 1,058,189,555 0 761,031,738 297,157,817 2,975,762,904,443
69 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/04 10,016 10,013 308 2,764,372 1,058,189,555 100,903 761,031,738 297,157,817 2,975,371,448,738
70 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/03 10,015 10,011 312 2,881,495 1,055,425,183 6,638,584 760,930,835 294,494,348 2,948,305,420,894
71 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/02 10,009 10,006 305 4,050,440 1,052,543,688 932,835 754,292,251 298,251,437 2,984,270,889,311
72 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/01 10,006 10,002 306 20,178,290 1,048,493,248 6,143 753,359,416 295,133,832 2,952,030,912,155
73 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/30 10,204 10,200 371 5,128,784 1,028,314,958 1,805,877 753,353,273 274,961,685 2,804,701,965,566
74 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/30 10,004 10,000 371 5,128,784 1,028,314,958 1,805,877 753,353,273 274,961,685 2,749,709,628,566
75 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/29 10,185 10,181 381 0 1,023,186,174 0 751,547,396 271,638,778 2,765,628,681,314
76 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/28 10,173 10,169 335 0 1,023,186,174 0 751,547,396 271,638,778 2,762,359,800,985
77 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/27 10,171 10,168 334 4,503,570 1,023,186,174 1,327,019 751,547,396 271,638,778 2,761,970,990,626
78 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/26 10,170 10,166 339 1,634,906 1,018,682,604 148,360 750,220,377 268,462,227 2,729,271,794,052
79 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/25 10,167 10,163 343 1,207,382 1,017,047,698 700,666 750,072,017 266,975,681 2,713,248,224,426
80 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/09/24 10,163 10,159 336 1,476,045 1,015,840,316 1,277,279 749,371,351 266,468,965 2,707,118,765,745