صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/01 10,017 10,013 212 9,372,545 1,128,369,813 10,514,984 829,798,961 298,570,852 2,989,642,155,449
42 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/30 10,175 10,171 221 5,633,115 1,118,997,268 610,454 819,283,977 299,713,291 3,048,481,658,530
43 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/30 10,004 10,000 221 5,633,115 1,118,997,268 610,454 819,283,977 299,713,291 2,997,230,685,769
44 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/29 10,165 10,162 229 0 1,113,364,153 0 818,673,523 294,690,630 2,994,647,012,358
45 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/28 10,150 10,147 240 4,295,551 1,113,364,153 921,955 818,673,523 294,690,630 2,990,139,937,659
46 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/27 10,148 10,145 243 0 1,109,068,602 0 817,751,568 291,317,034 2,955,410,067,531
47 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/26 10,131 10,128 251 0 1,109,068,602 0 817,751,568 291,317,034 2,950,532,784,333
48 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/25 10,130 10,127 251 1,824,564 1,109,068,602 1,033,861 817,751,568 291,317,034 2,950,041,809,864
49 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/24 10,128 10,125 251 5,164,097 1,107,244,038 10,078,099 816,717,707 290,526,331 2,941,540,024,685
50 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/23 10,116 10,112 256 268,233 1,102,079,941 94,002 806,639,608 295,440,333 2,987,595,026,552
51 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/22 10,104 10,101 256 2,211,236 1,101,811,708 1,581,683 806,545,606 295,266,102 2,982,476,936,775
52 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/21 10,092 10,088 266 7,077,669 1,099,600,472 763,271 804,963,923 294,636,549 2,972,440,648,715
53 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/20 10,087 10,084 283 0 1,092,522,803 0 804,200,652 288,322,151 2,907,459,869,387
54 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/19 10,074 10,071 287 0 1,092,522,803 0 804,200,652 288,322,151 2,903,560,474,878
55 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/18 10,072 10,069 287 3,039,916 1,092,522,803 784,209 804,200,652 288,322,151 2,903,163,093,338
56 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/17 10,071 10,068 289 1,249,389 1,089,482,887 434,762 803,416,443 286,066,444 2,880,046,596,474
57 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/16 10,065 10,062 292 1,182,670 1,088,233,498 413,519 802,981,681 285,251,817 2,870,075,912,145
58 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/15 10,062 10,059 297 1,740,574 1,087,050,828 234,463 802,568,162 284,482,666 2,861,554,706,406
59 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/14 10,053 10,050 297 2,009,314 1,085,310,254 805,012 802,333,699 282,976,555 2,843,856,939,954
60 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/10/13 10,052 10,049 298 0 1,083,300,940 0 801,528,687 281,772,253 2,831,405,206,571