صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/21 10,125 10,121 189 1,626 1,162,600,169 887,531 867,624,039 294,976,130 2,985,421,227,389
22 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/20 10,122 10,118 214 251,502 1,162,598,543 1,192,606 866,736,508 295,862,035 2,993,529,645,520
23 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/19 10,117 10,113 205 103,750 1,162,347,041 927,394 865,543,902 296,803,139 3,001,694,296,826
24 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/18 10,115 10,112 212 0 1,162,243,291 0 864,616,508 297,626,783 3,009,563,016,781
25 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/17 10,106 10,102 218 0 1,162,243,291 0 864,616,508 297,626,783 3,006,738,695,322
26 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/16 10,104 10,100 218 268,846 1,162,243,291 2,324,997 864,616,508 297,626,783 3,006,113,881,011
27 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/15 10,102 10,098 216 62,046 1,161,974,445 264,642 862,291,511 299,682,934 3,026,251,663,114
28 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/14 10,097 10,094 216 417,148 1,161,912,399 430,732 862,026,869 299,885,530 3,026,973,163,974
29 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/13 10,087 10,083 200 2,159,065 1,161,495,251 176,212 861,596,137 299,899,114 3,024,013,288,493
30 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/12 10,078 10,074 202 2,714,308 1,159,336,186 2,764,788 861,419,925 297,916,261 3,001,357,209,164
31 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/11 10,072 10,068 202 0 1,156,621,878 0 858,655,137 297,966,741 3,000,001,600,251
32 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/10 10,062 10,058 210 0 1,156,621,878 0 858,655,137 297,966,741 2,997,093,156,952
33 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/09 10,060 10,056 210 1,795,528 1,156,621,878 1,899,249 858,655,137 297,966,741 2,996,472,454,245
34 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/08 10,058 10,054 210 2,465,863 1,154,826,350 216,673 856,755,888 298,070,462 2,996,888,059,840
35 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/07 10,056 10,052 211 2,560,016 1,152,360,487 2,317,609 856,539,215 295,821,272 2,973,740,292,630
36 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/06 10,047 10,043 213 7,469,881 1,149,800,471 642,363 854,221,606 295,578,865 2,968,542,302,680
37 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/05 10,038 10,034 216 9,303,150 1,142,330,590 18,332,529 853,579,243 288,751,347 2,897,453,318,634
38 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/04 10,035 10,032 216 0 1,133,027,440 0 835,246,714 297,780,726 2,987,323,677,463
39 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/03 10,021 10,017 212 0 1,133,027,440 0 835,246,714 297,780,726 2,982,902,721,298
40 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/02 10,019 10,015 212 4,657,627 1,133,027,440 5,447,753 835,246,714 297,780,726 2,982,325,067,670