صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/17 10,059 10,055 393 314,751 651,749,176 87,049 477,827,180 173,921,996 1,748,789,326,687
182 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/16 10,054 10,051 391 697,277 651,434,425 192,975 477,740,131 173,694,294 1,745,724,985,966
183 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/15 10,050 10,047 392 0 650,737,148 0 477,547,156 173,189,992 1,739,997,791,597
184 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/14 10,047 10,043 394 0 650,737,148 0 477,547,156 173,189,992 1,739,357,440,454
185 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/13 10,044 10,041 393 5,207,130 650,737,148 293,244 477,547,156 173,189,992 1,738,919,157,302
186 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/12 10,042 10,038 405 727,137 645,530,018 184,739 477,253,912 168,276,106 1,689,134,872,094
187 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/11 10,035 10,032 402 213,480 644,802,881 146,545 477,069,173 167,733,708 1,682,721,940,108
188 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/10 10,034 10,031 403 0 644,589,401 0 476,922,628 167,666,773 1,681,931,040,058
189 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/09 10,033 10,030 404 0 644,589,401 0 476,922,628 167,666,773 1,681,709,702,089
190 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/08 10,031 10,028 404 0 644,589,401 0 476,922,628 167,666,773 1,681,378,604,523
191 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/07 10,029 10,026 404 0 644,589,401 0 476,922,628 167,666,773 1,681,048,532,254
192 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/06 10,027 10,024 404 48,812,252 644,589,401 3,643,879 476,922,628 167,666,773 1,680,718,826,677
193 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/05 10,025 10,021 553 856,219 595,777,149 58,667 473,278,749 122,498,400 1,227,561,449,882
194 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/04 10,017 10,014 555 9,513,503 594,920,930 1,061,580 473,220,082 121,700,848 1,218,678,102,586
195 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/03 10,015 10,011 592 9,037,629 585,407,427 211,668 472,158,502 113,248,925 1,133,752,753,440
196 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/02 10,013 10,009 640 1,473,967 576,369,798 206,528 471,946,834 104,422,964 1,045,200,700,562
197 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/01 10,007 10,003 646 0 574,895,831 0 471,740,306 103,155,525 1,031,873,231,151
198 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/05/31 10,152 10,147 650 0 574,895,831 0 471,740,306 103,155,525 1,046,765,665,618
199 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/05/31 10,005 10,000 650 0 574,895,831 0 471,740,306 103,155,525 1,031,601,803,443
200 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/05/30 10,149 10,145 649 438,708 574,895,831 150,023 471,740,306 103,155,525 1,046,510,496,487