صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱۰,۸۴۸,۵۳۹ ۱۳۶ ۱۵,۰۷۵,۴۰۱,۳۰۴ ۱۸.۵۳
۳۲ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۹۸,۸۷۵,۷۴۳ ۱۵۲ ۱۵,۰۲۹,۱۱۲,۹۳۶ ۲۰.۱۵
۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸۷,۰۳۵,۵۶۲ ۱۸۶ ۱۶,۱۸۸,۶۱۴,۵۳۲ ۲۵.۱۳
۳۴ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۶۸,۱۹۵,۷۱۲ ۱۹۳ ۱۳,۱۶۱,۷۷۲,۴۱۶ ۲۶.۱۹
۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۵۷,۳۴۹,۱۲۱ ۱۶۳ ۹,۳۴۷,۹۰۶,۷۲۳ ۲۱.۷۴
۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۵۰,۱۵۳,۴۳۴ ۱۷۵ ۸,۷۷۶,۸۵۰,۹۵۰ ۲۳.۵
۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۵۰,۰۶۳,۵۲۴ ۱۶۵ ۸,۲۶۰,۴۸۱,۴۶۰ ۲۱.۲۵
۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۵۰,۲۵۶,۰۳۳ ۱۷۱ ۸,۵۹۳,۷۸۱,۶۴۳ ۲۲.۱
۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۵۸,۶۷۱,۲۳۸ ۱۶۴ ۹,۶۲۲,۰۸۳,۰۳۲ ۲۱.۱۱
۴۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۶۴,۲۴۹,۵۳۳ ۱۶۹ ۱۰,۸۵۸,۱۷۱,۰۷۷ ۲۱.۸۱