صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۲۱,۳۴۲,۷۴۱ ۱۸۶ ۲۲,۵۶۹,۷۴۹,۸۲۶ ۲۵.۱۳
۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۷,۳۹۳,۰۴۰ ۱۶۶ ۲۲,۸۰۷,۲۴۴,۶۴۰ ۲۲.۱۸
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹,۸۴۵,۰۰۴ ۱۵۴ ۲۱,۵۳۶,۱۳۰,۶۱۶ ۲۰.۴۳
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۱۶,۱۸۱,۶۶۵ ۱۵۸ ۱۸,۳۵۶,۷۰۳,۰۷۰ ۲۱.۰۱
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۸۴,۵۲۹,۳۳۳ ۲۷۹ ۲۳,۵۸۳,۶۸۳,۹۰۷ ۳۸.۲۶
۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۷۸,۳۱۷,۶۷۲ ۱۵۷ ۱۲,۲۹۵,۸۷۴,۵۰۴ ۲۰.۱۳
۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۷۴,۹۱۷,۶۱۴ ۱۵۵ ۱۱,۶۱۲,۲۳۰,۱۷۰ ۱۹.۸۵
۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۷۶,۰۴۳,۹۷۰ ۲۰۰ ۱۵,۲۰۸,۷۹۴,۰۰۰ ۲۶.۲۶
۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۷۴,۰۴۰,۴۷۲ ۱۸۶ ۱۳,۷۷۱,۵۲۷,۷۹۲ ۲۴.۲۳
۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۹۹,۵۱۴,۰۷۴ ۱۷۵ ۱۷,۴۱۴,۹۶۲,۹۵۰ ۲۲.۶۶