صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۴۵ ۷۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۴۶ ۲۴.۳۳ % ۵۵۴ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۳۷۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۸۱ ۷۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۶۶ ۲۴.۳۵ % ۵۴۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۷۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۸۱۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۴ ۱۸.۳۴ % ۵۴۸ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۳۷۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۴۴ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۸ ۲.۳ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۹۷ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳۷۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۳۷۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۵ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۳۷۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۷۳ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۳۷۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۳۸۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %