صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۳۸ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۶,۸۸۶ ۴.۲۳ % ۵۴۰ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۲۵ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۶,۸۸۶ ۴.۲۳ % ۵۴۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۱۲ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۶ ۴.۱۷ % ۵۴۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۳۸۲ ۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۵۳۴ ۴.۶۷ % ۵۴۲ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۳۶۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۵۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۱ ۹.۲۸ % ۵۴۳ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۸۵۶ ۸۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۷۳ ۱۱.۵۶ % ۵۴۳ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۳۶۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۰۷ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۳ ۴.۰۴ % ۵۴۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۳۶۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۶۱۰ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۵ ۱۵.۴۲ % ۵۴۵ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۳۶۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۹۸ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۵ ۱۵.۴۲ % ۵۴۵ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۳۷۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۸۵ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۰۵ ۱۵.۴ % ۵۴۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %