صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۴۳۳ ۹۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۰۹ ۵.۵۷ % ۵۳۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۱۷۱ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۰۵ ۸.۱۸ % ۵۳۵ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۳۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۵۵ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۳ ۹.۸۳ % ۵۳۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۳۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۶۰۲ ۹۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۰ ۹.۳۲ % ۵۳۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۳۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۸۹ ۹۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۰ ۹.۳۲ % ۵۳۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۳۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۵۷۷ ۹۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۱۰ ۸.۷۷ % ۵۳۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۳۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۱۹۴ ۹۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۹,۱۶۷ ۴.۹۳ % ۵۳۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۳۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۳۵۸ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۴۶ ۶.۳۸ % ۵۳۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۳۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۸۳۳ ۹۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۸۵ ۷.۳۸ % ۵۳۹ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۳۶۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۴۲۴ ۹۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۸۶ ۷.۲۵ % ۵۴۰ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %