صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۵۶ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۶ ۱۰.۴۱ % ۵۲۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۴۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۸۶ ۹۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۶ ۲.۴۲ % ۵۲۷ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۹۳ ۹۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۳۲ ۳.۶۱ % ۵۲۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۴۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۳۹۳ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۲ ۳.۰۴ % ۵۲۸ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۱۳۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۲۴ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۲۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۱۲ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۴۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۰۰ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۴۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۸۷ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۲۶ ۶.۰۸ % ۵۳۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۷۵ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۶ ۶.۰۷ % ۵۳۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۷۵ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۶ ۶.۰۷ % ۵۳۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %