صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۳۷۴ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۳۶ ۴.۳۱ % ۵۲۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۹۳ ۹۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۸۸۲ ۳.۹۲ % ۵۲۰ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۸۱ ۹۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۸۸۲ ۳.۹۲ % ۵۲۱ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۶۹ ۹۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۱ ۳.۲۸ % ۵۲۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۵ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۹۶۳ ۹۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۳۲ ۹.۱۹ % ۵۲۲ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۳۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۰۱۵ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۳۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۰۰۳ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۳۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۹۱ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۳۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۷۹ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۴۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۶۸ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %