صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۱,۹۹۱ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۰۳۴ ۸۸.۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۳ ۷.۰۷ % ۵۶۶ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۸۹۵ ۹۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۱۶ ۷.۲ % ۵۶۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۳۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۷۵۶ ۹۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۸,۲۸۴ ۳.۱۹ % ۵۶۸ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۴۴ ۹۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۷ ۳.۲۲ % ۵۶۹ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۳۰ ۹۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۷ ۳.۲۱ % ۵۷۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۱۵ ۹۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۸,۲۱۷ ۳.۲ % ۵۷۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۰۰ ۹۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۷ ۳.۱۴ % ۵۷۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۳۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۷۶۴ ۹۷.۵ % ۰ ۰ % ۵,۶۴۶ ۲.۲۷ % ۵۷۴ ۰.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۳۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۶۲۹ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۱ ۱.۵۲ % ۵۷۶ ۰.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۳۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۵۰۹ ۹۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۰۹ ۵.۲۳ % ۵۲۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %