صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۲۰ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۶ ۶.۸۹ % ۵۵۶ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۳۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۰۱ ۸۷.۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۰۹ ۶.۸۷ % ۵۵۷ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۳۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۷,۰۸۰ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۳۱۳ ۸۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵ ۵.۱ % ۵۵۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۵,۰۵۶ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۳۹۸ ۸۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۴۶ ۶.۶۴ % ۵۵۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۳۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۲,۰۲۵ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۹۱۶ ۸۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۲۰ ۶.۷۱ % ۵۶۰ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۳۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۲,۰۱۸ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۲۰ ۹۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۶۰ ۵.۰۹ % ۵۶۳ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۱۹ ۹۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۵۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۰۲ ۹۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۵۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۶۸۵ ۹۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۰۶ ۲.۸۷ % ۵۶۵ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %