صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۲۰ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۶ ۶.۸۹ % ۵۵۶ ۰.۱۷ % ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۰۱ ۸۷.۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۰۹ ۶.۸۷ % ۵۵۷ ۰.۱۷ % ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۷۵,۳۱۳ ۸۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵ ۵.۱ % ۵۵۸ ۰.۱۸ % ۱۷,۰۸۰ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۳۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۷۳,۳۹۸ ۸۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۴۶ ۶.۶۴ % ۵۵۹ ۰.۱۸ % ۱۵,۰۵۶ ۴.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۳۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۶۵,۹۱۶ ۸۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۲۰ ۶.۷۱ % ۵۶۰ ۰.۱۹ % ۱۲,۰۲۵ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۳۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۲۰ ۹۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۶۰ ۵.۰۹ % ۵۶۳ ۰.۲ % ۱۲,۰۱۸ ۴.۲ % ۰ ۰ %
۱۳۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۱۹ ۹۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۵۶۴ ۰.۲ % ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۳۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۰۲ ۹۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۵۶۴ ۰.۲ % ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۳۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۵۴,۶۸۵ ۹۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۰۶ ۲.۸۷ % ۵۶۵ ۰.۲۱ % ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %