صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۳۱۶,۹۸۹ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۶,۳۱۲ ۱.۸۵ % ۵۵۰ ۰.۱۶ % ۱۷,۲۰۱ ۵.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۳۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۳۱۶,۸۱۴ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۸ ۱.۵۶ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۱۷,۱۹۲ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۸۵ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۲۴ ۲.۳۵ % ۵۵۰ ۰.۱۶ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۶۱ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۴ ۲.۳۴ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۳۷ ۹۲.۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۴ ۲.۲۲ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۱۳ ۹۲.۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۹ ۲.۲۱ % ۵۵۲ ۰.۱۶ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۳۰۹,۳۰۷ ۹۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۱۸ ۳.۹۷ % ۵۵۳ ۰.۱۶ % ۱۷,۱۳۸ ۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۳۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۳۰۱,۹۱۳ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۵۳ ۴.۳۶ % ۵۵۴ ۰.۱۷ % ۱۷,۱۲۸ ۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۳۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲۹۴,۹۷۵ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۳۵ ۶.۸۱ % ۵۵۵ ۰.۱۷ % ۱۷,۱۱۹ ۵.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۴۰ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۶ ۶.۸۹ % ۵۵۶ ۰.۱۷ % ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %