صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۷,۲۰۱ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۹۸۹ ۹۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۶,۳۱۲ ۱.۸۵ % ۵۵۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷,۱۹۲ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۸۱۴ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۵,۳۰۸ ۱.۵۶ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۸۵ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۲۴ ۲.۳۵ % ۵۵۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۶۱ ۹۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۰۴ ۲.۳۴ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۳۷ ۹۲.۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۴ ۲.۲۲ % ۵۵۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۷,۱۴۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۱۱۳ ۹۲.۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۹ ۲.۲۱ % ۵۵۲ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۷,۱۳۸ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۳۰۷ ۹۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۱۸ ۳.۹۷ % ۵۵۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۷,۱۲۸ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۰۱,۹۱۳ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۵۳ ۴.۳۶ % ۵۵۴ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۳۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۷,۱۱۹ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۹۷۵ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۳۵ ۶.۸۱ % ۵۵۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۴۰ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۶ ۶.۸۹ % ۵۵۶ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %