صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۴۴۶,۲۹۳ ۹۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۳ ۰.۵۲ % ۵۴۲ ۰.۱۱ % ۲۲,۷۵۴ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۲۹۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۴۴۶,۰۴۴ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۸۸ ۱.۶۳ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۲۲,۷۴۱ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۲۹۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۴۴۰,۱۹۱ ۸۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۴ ۷.۲۶ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۲۲,۷۲۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۲۹۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۴۱۵,۵۶۸ ۹۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۸۲ ۳.۸۶ % ۵۴۲ ۰.۱۲ % ۱۷,۲۶۹ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۲۹۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۳۳۲,۲۲۵ ۹۱.۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۷ ۳.۳۹ % ۵۴۵ ۰.۱۵ % ۱۷,۲۶۰ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۲۹۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۳۳۱,۷۳۴ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۲.۳۹ % ۵۴۴ ۰.۱۵ % ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۲۹۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۳۳۱,۷۰۵ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۲.۳۹ % ۵۴۵ ۰.۱۵ % ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۲۹۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۳۳۱,۶۷۶ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۹۵ ۲.۲۱ % ۵۴۶ ۰.۱۵ % ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۲۹۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۳۲۶,۱۶۰ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۷۲ ۳.۶۹ % ۵۴۶ ۰.۱۵ % ۱۷,۲۲۱ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۳۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۳۱۷,۷۸۹ ۹۲.۱ % ۰ ۰ % ۹,۴۸۴ ۲.۷۵ % ۵۴۷ ۰.۱۶ % ۱۷,۲۱۱ ۴.۹۹ % ۰ ۰ %