صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۲,۷۵۴ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۲۹۳ ۹۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۳ ۰.۵۲ % ۵۴۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۹۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۲۲,۷۴۱ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۰۴۴ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۸۸ ۱.۶۳ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۹۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۲۲,۷۲۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۴۰,۱۹۱ ۸۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۴ ۷.۲۶ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۹۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۷,۲۶۹ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۱۵,۵۶۸ ۹۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۸۲ ۳.۸۶ % ۵۴۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۲۹۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۷,۲۶۰ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۲۲۵ ۹۱.۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۷ ۳.۳۹ % ۵۴۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۹۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۷۳۴ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۲.۳۹ % ۵۴۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۹۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۷۰۵ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۲.۳۹ % ۵۴۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۹۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۶۷۶ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۹۵ ۲.۲۱ % ۵۴۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۹۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۷,۲۲۱ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۱۶۰ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۷۲ ۳.۶۹ % ۵۴۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۳۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۷,۲۱۱ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۷۸۹ ۹۲.۱ % ۰ ۰ % ۹,۴۸۴ ۲.۷۵ % ۵۴۷ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %