صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۲۳۲,۲۸۸ ۶.۰۲ % ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۶,۵۲۴ ۹۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۱۲ ۰.۸۳ % ۱۷,۳۱۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۲۲۵,۵۳۵ ۵.۸۷ % ۳,۱۰۴ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۴,۲۳۳ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۶۳ ۰.۵۴ % ۱۷,۳۱۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۲۲۸,۶۹۱ ۵.۹۵ % ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۲,۳۰۰ ۹۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۴۰ ۰.۴۲ % ۲۵,۴۰۰ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۲۲۸,۶۹۱ ۵.۹۵ % ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۱,۵۰۱ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۷ ۰.۳۹ % ۲۵,۳۹۵ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۲۲۸,۶۹۱ ۵.۹۶ % ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۰,۷۰۲ ۹۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۴۷ ۰.۲۷ % ۲۵,۳۹۰ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۲۲۸,۸۶۰ ۵.۶۲ % ۳,۱۰۹ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۶,۸۵۳ ۸۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۰۹۸ ۶.۰۲ % ۱۷,۲۹۱ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۲۲۳,۴۴۱ ۵.۳۹ % ۳,۰۶۵ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۵,۵۷۷ ۸۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۰۱۴ ۷.۸ % ۱۷,۲۸۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۲۲۲,۴۱۵ ۵.۴۳ % ۳,۱۸۲ ۰.۰۸ % ۳,۵۳۵,۰۲۰ ۸۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۹۹۶ ۷.۷ % ۱۷,۱۶۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۲۲۲,۴۹۳ ۵.۵۳ % ۳,۱۷۷ ۰.۰۸ % ۳,۵۲۷,۶۰۶ ۸۷.۷ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۸۷۴ ۶.۲۶ % ۱۷,۱۶۰ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۲۳۴,۵۳۵ ۵.۸۸ % ۳,۳۶۴ ۰.۰۸ % ۳,۵۲۴,۵۵۹ ۸۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۶۸۶ ۵.۵۳ % ۷,۹۲۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %