صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۳,۰۶۵ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۵,۵۷۷ ۸۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۰۱۴ ۷.۸ % ۱۷,۲۸۶ ۰.۴۲ % ۲۲۳,۴۴۱ ۵.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۳,۱۸۲ ۰.۰۸ % ۳,۵۳۵,۰۲۰ ۸۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۹۹۶ ۷.۷ % ۱۷,۱۶۵ ۰.۴۲ % ۲۲۲,۴۱۵ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۳,۱۷۷ ۰.۰۸ % ۳,۵۲۷,۶۰۶ ۸۷.۷ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۸۷۴ ۶.۲۶ % ۱۷,۱۶۰ ۰.۴۳ % ۲۲۲,۴۹۳ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۳,۳۶۴ ۰.۰۸ % ۳,۵۲۴,۵۵۹ ۸۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۶۸۶ ۵.۵۳ % ۷,۹۲۴ ۰.۲ % ۲۳۴,۵۳۵ ۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۳,۳۶۵ ۰.۰۸ % ۳,۵۲۳,۷۶۵ ۸۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۲۱۰ ۵.۵ % ۷,۹۲۶ ۰.۲ % ۲۳۴,۵۳۵ ۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۳,۳۶۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۲۲,۹۷۱ ۹۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۵۴ ۳.۲۷ % ۷,۹۲۷ ۰.۲ % ۲۳۴,۵۳۵ ۶.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۳,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۳,۵۲۹,۲۶۵ ۸۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۰۷,۴۳۲ ۷.۵۳ % ۶,۲۱۷ ۰.۱۵ % ۲۳۵,۶۰۰ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۳,۳۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۳۲۸,۰۶۸ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۹۶,۵۵۳ ۱۴.۳۱ % ۶,۲۲۰ ۰.۱۵ % ۲۳۳,۴۰۱ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۴,۱۹۱ ۰.۱۱ % ۳,۰۳۹,۲۶۱ ۸۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۱۸۵ ۱۳.۴۵ % ۶,۲۲۲ ۰.۱۶ % ۲۳۲,۵۶۹ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۴,۱۰۵ ۰.۱ % ۳,۰۳۶,۵۲۷ ۷۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۵۸۶ ۱۴.۲۵ % ۶,۲۱۸ ۰.۱۶ % ۲۳۱,۱۴۶ ۶.۰۵ % ۰ ۰ %