صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۳,۶۵۵ ۰.۰۹ % ۳,۴۹۰,۱۵۰ ۹۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۳۱۷ ۲.۰۵ % ۱۷,۳۳۴ ۰.۴۵ % ۲۳۳,۰۴۳ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۳,۶۵۵ ۰.۰۹ % ۳,۴۸۹,۳۴۶ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۷۷,۷۰۷ ۲.۰۳ % ۱۷,۳۲۹ ۰.۴۵ % ۲۳۳,۰۴۳ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۳,۱۰۳ ۰.۰۸ % ۳,۴۸۶,۸۳۰ ۹۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۹۷۰ ۲.۱۲ % ۱۷,۳۲۵ ۰.۴۵ % ۲۳۵,۵۷۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۳,۱۱۴ ۰.۰۸ % ۳,۵۵۷,۸۳۴ ۹۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۷۷ ۰.۶۶ % ۳۷,۳۳۱ ۰.۹۷ % ۲۳۷,۸۵۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۶,۵۲۴ ۹۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۱۲ ۰.۸۳ % ۱۷,۳۱۵ ۰.۴۵ % ۲۳۲,۲۸۸ ۶.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۳,۱۰۴ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۴,۲۳۳ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۶۳ ۰.۵۴ % ۱۷,۳۱۰ ۰.۴۵ % ۲۲۵,۵۳۵ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۲,۳۰۰ ۹۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۴۰ ۰.۴۲ % ۲۵,۴۰۰ ۰.۶۶ % ۲۲۸,۶۹۱ ۵.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۱,۵۰۱ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۷۷ ۰.۳۹ % ۲۵,۳۹۵ ۰.۶۶ % ۲۲۸,۶۹۱ ۵.۹۵ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۳,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۰,۷۰۲ ۹۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۴۷ ۰.۲۷ % ۲۵,۳۹۰ ۰.۶۶ % ۲۲۸,۶۹۱ ۵.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۳,۱۰۹ ۰.۰۸ % ۳,۵۷۶,۸۵۳ ۸۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۰۹۸ ۶.۰۲ % ۱۷,۲۹۱ ۰.۴۲ % ۲۲۸,۸۶۰ ۵.۶۲ % ۰ ۰ %