صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 دعوت به مجمع ثابت نامی-تصویب صورت های مالی سالانه انتشار آگهی در کدال-افزایش سقف موسسان-ثبت ذخیره ارزش سهام- تغییر هزینه حسابرس 99.02.28 ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
12 قرارداد مشارکت در پذیره نویسی افاد ۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
13 تصمیمات مجمع:سالانه-تغییرات زمان صدور و ابطال-اعمال ابلاغیه 12020087 مورخ 98.02.08 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
14 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1398/02/08 ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
15 دعوت به مجمع:سالانه-تغییرات زمان صدور و ابطال-اعمال ابلاغیه 12020087 مورخ 98.02.08 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
16 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
17 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1397/11/14 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
18 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
19 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
20 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
123
سایز صفحه