صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/09/10 1397/09/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آبان 97 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 پرتفوی ماهانه منتهی به مهر 97 دانلود
1397/07/18 1397/07/18 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور 97 دانلود
1397/06/31 1397/06/31 گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/06/31 1397/06/31 صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/06/11 1397/06/11 پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه 1394 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/03 1397/04/03 گزارش عملکرد دوره سه ماهه صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/04/03 1397/04/03 صورتهای مالی دوره سه ماهه صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت 97 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین 97 دانلود
1397/01/08 1397/01/08 پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند 96 دانلود
1396/12/21 1396/12/21 گزارش عملکرد دوره سه روزه صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/12/21 1396/12/21 صورتهای مالی دوره سه روزه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/12/14 1396/12/14 گزارش عملکرد دوره سه روزه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/12/14 1396/12/14 صورتهای مالی دوره سه روزه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید منتهی به 1396/11/30 دانلود