ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/20 27,671 4.54 % 500,570 82.11 % 0 0 % 81,060 13.3 % 350 0.06 % 27,671 4.54 %
2 1397/09/19 27,676 4.15 % 632,432 94.81 % 0 0 % 6,593 0.99 % 351 0.05 % 27,676 4.15 %
3 1397/09/18 27,655 4.49 % 584,993 95.02 % 0 0 % 2,680 0.44 % 352 0.06 % 27,655 4.49 %
4 1397/09/17 27,661 4.42 % 584,573 93.46 % 0 0 % 12,884 2.06 % 353 0.06 % 27,661 4.42 %
5 1397/09/16 27,637 4.5 % 573,633 93.49 % 0 0 % 11,985 1.95 % 354 0.06 % 27,637 4.5 %
6 1397/09/15 27,637 4.51 % 573,617 93.56 % 0 0 % 11,487 1.87 % 354 0.06 % 27,637 4.51 %
7 1397/09/14 27,637 4.55 % 573,600 94.53 % 0 0 % 5,194 0.86 % 355 0.06 % 27,637 4.55 %
8 1397/09/13 27,626 4.53 % 573,134 93.94 % 0 0 % 9,013 1.48 % 356 0.06 % 27,626 4.53 %
9 1397/09/12 27,610 4.54 % 568,680 93.45 % 0 0 % 11,909 1.96 % 357 0.06 % 27,610 4.54 %
10 1397/09/11 27,789 4.59 % 563,511 93.06 % 0 0 % 13,613 2.25 % 589 0.1 % 27,789 4.59 %