ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/30 56,294 5.54 % 957,489 94.31 % 0 0 % 1,367 0.13 % 113 0.01 % 50,535 4.98 %
2 1397/11/29 55,784 5.21 % 964,971 90.14 % 0 0 % 49,797 4.65 % 4 0 % 50,175 4.69 %
3 1397/11/28 51,712 5.01 % 930,596 90.17 % 0 0 % 49,687 4.81 % 4 0 % 49,054 4.75 %
4 1397/11/27 36,434 3.28 % 928,872 83.54 % 0 0 % 146,518 13.18 % 5 0 % 36,434 3.28 %
5 1397/11/26 36,377 3.75 % 927,666 95.57 % 0 0 % 2,982 0.31 % 3,649 0.38 % 36,377 3.75 %
6 1397/11/25 36,377 3.75 % 927,654 95.61 % 0 0 % 2,568 0.26 % 3,650 0.38 % 36,377 3.75 %
7 1397/11/24 36,377 3.75 % 927,641 95.67 % 0 0 % 1,981 0.2 % 3,651 0.38 % 36,377 3.75 %
8 1397/11/23 36,368 3.71 % 935,985 95.46 % 0 0 % 8,183 0.83 % 8 0 % 36,368 3.71 %
9 1397/11/22 36,337 3.67 % 928,277 93.76 % 0 0 % 25,470 2.57 % 9 0 % 36,337 3.67 %