ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,940 4.51 34,153 4.16 38,469 3.99 56,294 5.54
اوراق 510,330 92.33 756,756 92.27 904,922 93.86 957,489 94.3
وجه نقد 16,488 2.98 28,541 3.48 20,249 2.1 1,367 0.13
سایر دارایی ها 900 0.16 649 0.07 383 0.03 113 0.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 24,888 4.5 33,945 4.13 37,869 3.92 50,535 4.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد