ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 22,387 4.71 29,206 5.25 29,291 4.86 27,671 4.53
اوراق 438,076 92.34 512,711 92.31 557,682 92.56 500,570 82.1
وجه نقد 12,880 2.71 12,523 2.25 13,806 2.29 81,060 13.29
سایر دارایی ها 1,059 0.22 916 0.16 1,686 0.27 350 0.05
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,519 2.63 11,906 2.14 29,291 4.86 27,671 4.53
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد