اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 49,650,360
تعداد واحدهای باقی مانده: 50,349,640
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 502,844,907,968
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,143
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,128
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,944
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 10,143 10,128 184- 452,611 109,217,821 187,565 57,511,990 49,650,360 502,844,907,968
  2 1397/05/22 10,137 10,122 175- 418,297 108,765,210 501,336 57,324,425 49,385,314 499,889,497,662
  3 1397/05/21 10,131 10,116 173- 571,943 108,346,913 1,037,075 56,823,089 49,468,353 500,432,480,872
  4 1397/05/20 10,126 10,111 188- 0 107,774,970 1,238,738 55,786,014 49,933,485 504,852,933,080
  5 1397/05/19 10,109 10,094 149- 0 107,774,970 0 54,547,276 51,172,223 516,508,350,445
  6 1397/05/18 10,109 10,094 149- 165,191 107,774,970 0 54,547,276 51,172,223 516,524,332,509
  7 1397/05/17 10,109 10,094 148- 178,554 107,609,779 207,432 54,547,276 51,007,032 514,870,413,383
  8 1397/05/16 10,103 10,089 150- 128,478 107,431,225 661,852 54,339,844 51,035,910 514,881,291,932
  9 1397/05/15 10,098 10,083 168- 306,523 107,302,747 753,022 53,677,992 51,569,284 519,982,682,768
  10 1397/05/14 10,091 10,077 130- 736,860 106,996,224 7,271,608 52,924,970 52,015,783 524,182,153,720
  11 1397/05/13 10,087 10,072 129- 0 106,259,364 376,352 45,653,362 58,550,531 589,721,474,972
  12 1397/05/12 10,072 10,057 127- 0 106,259,364 0 45,277,010 58,926,883 592,627,147,164
  13 1397/05/11 10,071 10,057 127- 749,792 106,259,364 0 45,277,010 58,926,883 592,613,920,106
  14 1397/05/10 10,071 10,056 128- 1,162,217 105,509,572 181,837 45,277,010 58,177,091 585,049,558,199
  15 1397/05/09 10,065 10,051 118- 379,129 104,347,355 903,979 45,095,173 57,196,711 574,868,613,989
  16 1397/05/08 10,059 10,044 135- 321,816 103,968,226 2,753,069 44,191,194 57,721,561 579,781,631,144
  17 1397/05/07 10,054 10,038 128- 1,271,326 103,646,410 1,169,919 41,438,125 60,152,814 603,825,781,403
  18 1397/05/06 10,047 10,032 138- 0 102,375,084 4,022,926 40,268,206 60,051,407 602,446,065,301
  19 1397/05/05 10,032 10,017 129- 0 102,375,084 0 36,245,280 64,074,333 641,845,749,826
  20 1397/05/04 10,032 10,017 129- 923,298 102,375,084 0 36,245,280 64,074,333 641,844,281,493