اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 49,721,727
تعداد واحدهای باقی مانده: 50,278,273
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 505,491,282,788
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,182
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,166
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,139
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/28 10,182 10,166 27- 0 139,471,496 241,027 87,836,870 49,721,727 505,491,282,788
  2 1397/07/27 10,166 10,150 14- 0 139,471,496 0 87,595,843 49,962,754 507,143,023,933
  3 1397/07/26 10,165 10,150 15- 688,635 139,471,496 0 87,595,843 49,962,754 507,114,674,650
  4 1397/07/25 10,165 10,149 15- 114,653 138,782,861 50,408 87,595,843 49,274,119 500,086,396,643
  5 1397/07/24 10,158 10,143 18- 94,475 138,668,208 223,461 87,545,435 49,209,874 499,118,639,464
  6 1397/07/23 10,151 10,136 24- 451,645 138,573,733 170,093 87,321,974 49,338,860 500,076,858,122
  7 1397/07/22 10,145 10,129 25- 479,121 138,122,088 49,154 87,151,881 49,057,308 496,909,109,754
  8 1397/07/21 10,133 10,117 28- 0 137,642,967 297,064 87,102,727 48,627,341 491,963,260,943
  9 1397/07/20 10,123 10,108 32- 0 137,642,967 0 86,805,663 48,924,405 494,526,004,726
  10 1397/07/19 10,123 10,107 32- 632,666 137,642,967 0 86,805,663 48,924,405 494,497,827,075
  11 1397/07/18 10,122 10,107 33- 240,569 137,010,301 158,103 86,805,663 48,291,739 488,065,841,299
  12 1397/07/17 10,115 10,099 42- 322,752 136,769,732 25,023 86,647,560 48,209,273 486,884,901,644
  13 1397/07/16 10,107 10,091 25- 314,779 136,446,980 125,361 86,622,537 47,911,544 483,468,750,039
  14 1397/07/15 10,100 10,084 20- 1,440,172 136,132,201 162,539 86,497,176 47,722,126 481,230,927,761
  15 1397/07/14 10,096 10,080 39- 0 134,692,029 527,873 86,334,637 46,444,493 468,149,631,833
  16 1397/07/13 10,085 10,069 39- 0 134,692,029 0 85,806,764 46,972,366 472,952,021,966
  17 1397/07/12 10,084 10,068 39- 180,930 134,692,029 0 85,806,764 46,972,366 472,922,935,708
  18 1397/07/11 10,083 10,067 39- 814,504 134,511,099 181,657 85,806,764 46,791,436 471,069,584,838
  19 1397/07/10 10,076 10,060 72- 919,428 133,696,595 455,139 85,625,107 46,158,589 464,358,601,358
  20 1397/07/09 10,076 10,057 100- 44,500 132,777,167 3,201,255 85,169,968 45,694,300 459,556,461,226