اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 62,546,769
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,453,231
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 635,326,772,497
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,172
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,158
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,091
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 10,172 10,158 67- 693,553 79,751,614 848,550 16,150,547 62,546,769 635,326,772,497
  2 1397/03/28 10,167 10,152 76- 2,892,529 79,058,061 322,171 15,301,997 62,701,766 636,568,173,697
  3 1397/03/27 10,161 10,146 83- 0 76,165,532 924,075 14,979,826 60,131,408 610,114,390,519
  4 1397/03/26 10,141 10,126 52- 0 76,165,532 0 14,055,751 61,055,483 618,248,639,496
  5 1397/03/25 10,140 10,126 52- 0 76,165,532 0 14,055,751 61,055,483 618,222,538,318
  6 1397/03/24 10,140 10,125 52- 1,370,456 76,165,532 0 14,055,751 61,055,483 618,196,496,872
  7 1397/03/23 10,139 10,124 52- 1,087,156 74,795,076 633,591 14,055,751 59,685,027 604,275,467,372
  8 1397/03/22 10,134 10,119 45- 1,594,633 73,707,920 265,607 13,422,160 59,231,462 599,360,692,028
  9 1397/03/21 10,128 10,113 46- 856,725 72,113,287 797,296 13,156,553 57,902,436 585,588,101,084
  10 1397/03/20 10,123 10,108 39- 1,647,725 71,256,562 1,101,977 12,359,257 57,843,007 584,670,319,975
  11 1397/03/19 10,116 10,102 40- 0 69,608,837 927,262 11,257,280 57,297,259 578,800,548,220
  12 1397/03/18 10,087 10,073 19- 0 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,482,748,572
  13 1397/03/17 10,087 10,072 18- 0 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,455,711,263
  14 1397/03/16 10,086 10,072 19- 0 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,428,720,524
  15 1397/03/15 10,086 10,071 18- 0 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,401,778,101
  16 1397/03/14 10,085 10,071 19- 788,444 69,608,837 0 10,330,018 58,224,521 586,374,889,226
  17 1397/03/13 10,085 10,070 19- 2,662,028 68,820,393 36,995 10,330,018 57,436,077 578,396,604,809
  18 1397/03/12 10,080 10,065 39- 0 66,158,365 118,628 10,293,023 54,811,044 551,661,144,388
  19 1397/03/11 10,064 10,050 22- 0 66,158,365 0 10,174,395 54,929,672 552,035,496,973
  20 1397/03/10 10,064 10,049 22- 612,599 66,158,365 0 10,174,395 54,929,672 552,008,081,935
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق