اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 106,480,786
تعداد واحدهای باقی مانده: 193,519,214
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,076,443,743,716
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,127
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,109
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,106
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 10,127 10,109 3- 399,762 244,450,890 187,010 135,593,632 106,480,786 1,076,443,743,716
  2 1397/12/26 10,109 10,093 3- 2,235,467 244,051,128 4,199,986 135,406,622 106,268,034 1,072,529,748,406
  3 1397/12/25 10,095 10,078 2- 0 241,815,661 1,025,828 131,206,636 108,232,553 1,090,752,781,542
  4 1397/12/24 10,087 10,070 1- 0 241,815,661 0 130,180,808 109,258,381 1,100,232,341,587
  5 1397/12/23 10,087 10,070 1- 172,478 241,815,661 0 130,180,808 109,258,381 1,100,251,282,584
  6 1397/12/22 10,087 10,070 1- 625,664 241,643,183 765,818 130,180,808 109,085,903 1,098,530,461,957
  7 1397/12/21 10,091 10,075 1- 317,868 241,017,519 196,058 129,414,990 109,226,057 1,100,425,062,278
  8 1397/12/20 10,099 10,082 6- 343,956 240,699,651 1,363,885 129,218,932 109,104,247 1,100,032,365,628
  9 1397/12/19 10,095 10,078 6- 1,759,496 240,355,695 500,711 127,855,047 110,124,176 1,109,869,952,497
  10 1397/12/18 10,089 10,073 10- 0 238,596,199 584,272 127,354,336 108,865,391 1,096,558,815,041
  11 1397/12/17 10,080 10,064 8- 0 238,596,199 0 126,770,064 109,449,663 1,101,498,273,385
  12 1397/12/16 10,080 10,064 7- 565,104 238,596,199 0 126,770,064 109,449,663 1,101,516,717,534
  13 1397/12/15 10,080 10,064 7- 579,314 238,031,095 103,165 126,770,064 108,884,559 1,095,838,927,619
  14 1397/12/14 10,088 10,072 4- 613,407 237,451,781 162,854 126,666,899 108,408,410 1,091,907,835,035
  15 1397/12/13 10,095 10,078 2- 1,027,102 236,838,374 372,382 126,504,045 107,957,857 1,088,036,897,905
  16 1397/12/12 10,088 10,072 2- 1,126,825 235,811,272 1,175,923 126,131,663 107,303,137 1,080,756,702,276
  17 1397/12/11 10,080 10,064 0 0 234,684,447 1,549,998 124,955,740 107,352,235 1,080,440,849,992
  18 1397/12/10 10,074 10,058 1 0 234,684,447 0 123,405,742 108,902,233 1,095,312,977,042
  19 1397/12/09 10,074 10,058 1 4,608,192 234,684,447 0 123,405,742 108,902,233 1,095,332,891,596
  20 1397/12/08 10,074 10,057 2 780,802 230,076,255 339,934 123,405,742 104,294,041 1,048,929,844,669