اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 98,875,743
تعداد واحدهای باقی مانده: 201,124,257
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 988,756,198,037
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,017
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,999
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 10,169 10,152 1- 98,741 212,774,333 556,863 111,522,118 98,875,743 1,003,785,310,973
  2 1397/11/30 10,017 10,000 1- 98,741 212,774,333 556,863 111,522,118 98,875,743 988,756,198,037
  3 1397/11/29 10,161 10,144 0 4,297,140 212,576,851 419,256 110,408,392 99,333,865 1,007,686,502,195
  4 1397/11/28 10,154 10,138 0 851,066 208,279,711 186,119 109,989,136 95,455,981 967,689,716,407
  5 1397/11/27 10,135 10,120 7 0 207,428,645 142,997 109,803,017 94,791,034 959,298,361,522
  6 1397/11/26 10,122 10,107 14 0 207,428,645 0 109,660,020 94,934,031 959,513,874,171
  7 1397/11/25 10,122 10,107 14 834,830 207,428,645 0 109,660,020 94,934,031 959,529,250,338
  8 1397/11/24 10,122 10,107 14 471,366 206,593,815 421,651 109,660,020 94,099,201 951,094,503,823
  9 1397/11/23 10,107 10,092 16 0 206,122,449 1,696,601 109,238,369 94,049,486 949,129,713,384
  10 1397/11/22 10,091 10,076 17 121,122 206,122,449 0 107,541,768 95,746,087 964,722,322,387
  11 1397/11/21 10,091 10,076 17 0 206,001,327 407,811 107,541,768 95,624,965 963,515,528,625
  12 1397/11/20 10,088 10,074 23 0 206,001,327 0 107,133,957 96,032,776 967,426,866,595
  13 1397/11/19 10,088 10,074 23 0 206,001,327 0 107,133,957 96,032,776 967,441,953,024
  14 1397/11/18 10,089 10,074 23 3,135,454 206,001,327 0 107,133,957 96,032,776 967,457,055,737
  15 1397/11/17 10,089 10,074 24 184,736 202,865,873 59,250 107,133,957 92,897,322 935,838,560,333
  16 1397/11/16 10,083 10,068 21 93,305 202,681,137 328,466 107,074,707 92,771,836 934,070,955,777
  17 1397/11/15 10,078 10,063 12 700,685 202,587,832 665,616 106,746,241 93,006,997 935,926,370,570
  18 1397/11/14 10,071 10,056 2 806,968 201,887,147 327,220 106,080,625 92,971,928 934,913,979,682
  19 1397/11/13 10,067 10,052 5 0 201,080,179 727,231 105,753,405 92,492,180 929,711,534,964
  20 1397/11/12 10,052 10,038 4 0 201,080,179 0 105,026,174 93,219,411 935,708,851,960