اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,500,381
تعداد واحدهای باقی مانده: 72,499,619
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 275,468,868,738
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,032
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,017
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,981
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 10,032 10,017 36- 934,524 32,133,576 129,157 4,186,083 27,500,381 275,468,868,738
  2 1397/02/02 10,026 10,011 43- 191,171 31,199,052 1,969 4,056,926 26,695,014 267,235,167,823
  3 1397/02/01 10,020 10,006 45- 0 31,007,881 0 4,054,957 26,505,812 265,206,309,248
  4 1397/01/31 10,185 10,171 51- 0 31,007,881 0 4,054,957 26,505,812 269,584,858,068
  5 1397/01/31 10,014 10,000 51- 0 31,007,881 0 4,054,957 26,505,812 265,052,364,216
  6 1397/01/30 10,185 10,170 50- 577,737 31,007,881 4,930 4,054,957 26,505,812 269,577,264,078
  7 1397/01/29 10,185 10,170 52- 1,151,236 30,430,144 198,929 4,050,027 25,933,005 263,735,582,122
  8 1397/01/28 10,169 10,154 39- 566,862 29,278,908 303,568 3,851,098 24,980,698 253,643,820,607
  9 1397/01/27 10,163 10,149 43- 597,673 28,712,046 49,159 3,547,530 24,717,404 250,850,472,075
  10 1397/01/26 10,158 10,143 64- 0 28,114,373 0 3,498,371 24,168,890 245,147,383,292
  11 1397/01/25 10,137 10,123 54- 0 28,114,373 0 3,498,371 24,168,890 244,652,744,613
  12 1397/01/24 10,137 10,122 53- 0 28,114,373 0 3,498,371 24,168,890 244,646,197,107
  13 1397/01/23 10,137 10,122 53- 256,503 28,114,373 48,125 3,498,371 24,168,890 244,639,669,836
  14 1397/01/22 10,137 10,122 54- 240,356 27,857,870 356,381 3,450,246 23,960,512 242,520,125,320
  15 1397/01/21 10,131 10,117 53- 231,585 27,617,514 71,559 3,093,865 24,076,537 243,570,937,988
  16 1397/01/20 10,126 10,111 40- 455,462 27,385,929 1,184,585 3,022,306 23,916,511 241,823,330,341
  17 1397/01/19 10,120 10,106 34- 621,511 26,930,467 0 1,837,721 24,645,634 249,062,700,519
  18 1397/01/18 10,115 10,100 20- 0 26,308,956 0 1,837,721 24,024,123 242,649,377,830
  19 1397/01/17 10,100 10,085 55 0 26,308,956 0 1,837,721 24,024,123 242,289,288,961
  20 1397/01/16 10,100 10,085 55 125,651 26,308,956 5,000 1,837,721 24,024,123 242,285,294,782
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi