اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 88,953,652
تعداد واحدهای باقی مانده: 11,046,348
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 889,890,073,171
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,019
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,004
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,001
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/02 10,019 10,004 3- 2,142,866 195,864,029 334,057 104,075,783 88,953,652 889,890,073,171
  2 1397/11/01 10,015 10,000 0 220,429 193,721,163 111,148 103,741,726 87,144,843 871,464,351,773
  3 1397/10/30 10,201 10,186 8- 571,185 193,500,734 227,565 103,630,578 87,035,562 886,561,722,745
  4 1397/10/30 10,015 10,000 8- 571,185 193,500,734 227,565 103,630,578 87,035,562 870,373,108,213
  5 1397/10/29 10,197 10,182 5- 0 192,358,364 138,341 103,175,448 86,691,942 882,707,875,541
  6 1397/10/28 10,187 10,172 5- 0 192,358,364 0 103,037,107 86,830,283 883,275,541,230
  7 1397/10/27 10,187 10,173 6- 214,606 192,358,364 0 103,037,107 86,830,283 883,289,090,141
  8 1397/10/26 10,188 10,173 6- 388,654 192,143,758 47,842 103,037,107 86,615,677 881,116,248,762
  9 1397/10/25 10,183 10,168 6- 474,273 191,755,104 175,129 102,989,265 86,274,865 877,230,503,920
  10 1397/10/24 10,180 10,165 7- 266,466 191,280,831 98,202 102,814,136 85,975,721 873,972,473,035
  11 1397/10/23 10,176 10,161 6- 2,142,340 191,014,365 119,230 102,715,934 85,807,457 871,891,836,169
  12 1397/10/22 10,173 10,158 7- 0 188,872,025 441,746 102,596,704 83,784,347 851,101,046,238
  13 1397/10/21 10,168 10,153 5- 0 188,872,025 0 102,154,958 84,226,093 855,130,876,173
  14 1397/10/20 10,168 10,153 5- 690,012 188,872,025 0 102,154,958 84,226,093 855,143,978,528
  15 1397/10/19 10,168 10,153 5- 1,020,341 188,182,013 578,095 102,154,958 83,536,081 848,130,649,071
  16 1397/10/18 10,169 10,154 3- 400,484 187,161,672 16,174 101,576,863 83,093,835 843,762,568,992
  17 1397/10/17 10,167 10,153 3- 403,224 186,761,188 319,130 101,560,689 82,709,525 839,709,542,065
  18 1397/10/16 10,157 10,143 8- 447,515 186,357,964 229,609 101,241,559 82,625,431 838,030,020,629
  19 1397/10/15 10,157 10,142 0 0 185,910,449 474,183 101,011,950 82,407,525 835,792,595,773
  20 1397/10/14 10,146 10,131 1- 0 185,910,449 0 100,537,767 82,881,708 839,691,131,323